Αναζήτηση

Search
 
Χρονολογίες: από      έως
 
Συλλογές: όλες
χειρόγραφα      μικρογραφίες      κατάστιχα      έγγραφα      εικόνες
Σύνθετη Αναζήτηση

Αποτελέσματα

(Κριτήριο: διοικητική οργάνωση)

Χειρόγραφα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Μικρογραφίες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

Κατάστιχα

1. Αποφάσεις για θέματα εκλογών της Eλληνικής Αδελφότητας (33)

2. Αποφάσεις για θέματα του ιερατείου της Ελληνικής Αδελφότητας (33)

3. Κατάλογος των προέδρων της Ελληνικής Αδελφότητας (33)

4. Πρακτικά συνεδρίασης του Συμβουλίου των 40 (13)

5. Διαθήκες και κωδίκελλοι του Θωμά Φλαγγίνη και κατάλογος της κινητής περιουσίας και των κληροδοτημάτων του (01)

6. Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου των 40 (16)

7. Κώδικας διαθηκών και δωρεών (08)

8. Βιβλίο καταγραφής ετήσιων συνδρομών (Luminaria) των μελών της Ελληνικής Αδελφότητας (02)

9. Καταστατικό της ελληνικής Κοινότητας (1821) (17)

10. Κατάλογος δωρητών της ελληνικής Κοινότητας (10)


Έγγραφα

1. Αντιπρόταση του ελληνικού προξενείου Βενετίας περί του νέου Καταστατικού της ελληνικής Κοινότητας

2. Καταστατικό της ελληνικής Κοινότητας (1917)

3. Αναφορά του έκτακτου επιτρόπου Sebastiano Τecchio περί αιτήματος μελών της Κοινότητας που ζητούν τη διεξαγωγή εκλογών για τη σύσταση διοικητικού συμβουλίου


Εικόνες

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα.